Polityka prywatności

Twoje dane osobowe są z nami bezpieczne!!

Nie spamujemy oraz nie przekazujemy Pani / Pana danych osobowych, osobom i firmom trzecim, które będą je wykorzystywały do swoich celów.
Pamiętaj, że w każdej chwili masz pełen dostęp do swoich danych, możesz je skorygować lub usunąć z naszej bazy.

I – Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Adriana Osierda prowadząca działalność pod firmą: GABINET STOMATOLOGICZNY Adriana Osierda z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała przy ul. Sempołowskiej 19, NIP: 9372316164, REGON: 072812733; e-mail: recepcja@aodent.pl (dalej zwana: AO DENT)
2. Pana / Pani Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
b) niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon).
3. Panu / Pani przysługują prawa:
uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, możliwość uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości,
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości,
prawo do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne,
prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
prawo pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO,
w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta, możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana / Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych w szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pan / Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana / Pani zgody przed wycofaniem,
udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.),
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
4. Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana / Panią dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku, inny numer jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji: daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz dokumencie, na podstawie którego została ona dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).
5. W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.
6. W celu wykonania Pana/ Pani praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail: recepcja@aodent.pl lub nr tel.: +48 33 497 90 92. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani żądania będziemy musieli upewnić się czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/ Pani, czyli będzie musieli Pana / Panią zidentyfikować pytając o dane które wyłącznie Pan/Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana / Pani tożsamości nie zostanie pomyślnie przeprowadzona będziemy musieli prosić Pana/Panią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero wówczas Pana / Pani żądanie będzie podlegało realizacji.
7. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz z art.25 i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawo o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
9. Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna i może by odwołana w każdym czasie.
10. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące tj. laboratoria medyczne i protetyczne, pracownie rentgenowskie a także osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustaw o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
12. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29 ust 1.
13. Na podstawie Pani / Pana danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych.
JEŻELI STRONA NIE KORZYSTA Z COOKIES
14. Administrator nie przetwarza plików cookies.

 

JEŻELI STRONA KORZYSTA Z COOKIES

II – Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest AO Dent.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
13. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry
14. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
15. AO Dent może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

ul. Sempołowskiej 19,
00-000 Bielsko – Biała

pon. 11.00 – 19.00
śr. 14.00 – 19.00

czw. 9.00 – 14.00
pt. 11.00 – 16.00

tel. 33 497 90 92
kom. 503 011 016